Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09) 24sata d.o.o. iz Zagreba, Oreškovićeva 6H/1 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Bingo 4”

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom “Bingo 4” je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, OIB: 78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe dnevnog lista “24sata” i web stranice www.24sata.hr.

Članak 2.
Nagradna igra održava se u razdoblju od 10.10.2019. do 20.11.2019. godine u šest kola.

Članak 3.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na http://www.24sata.hr/.

Članak 4.
Svaki dan trajanja nagradne igre bit će objavljeno: mala križaljka, isprepletena kocka, nagradna pitalica, skandinavka, sudoku, osmosmjerka, genijalac križaljka. Jedno od toga potrebno je riješiti kako bi se moglo sudjelovati u nagradnoj igri. Uz iznimke blagdana kada će izlaziti dvobroj ili trobroj tiskanog izdanja 24sata te će iste enigmatske igre biti objavljene jedan dan, a rješenje će vrijediti za narednih jedan (dvobroj) ili dva dana (trobroj). Svakoj od navedenih enigmatskih igara dodijeljena je ključna riječ uz koju sudionici šalju rješenja.

MALA KRIŽALJKA – ključna riječ: KRIŽALJKA
ISPREPLETENA KOCKA – ključna riječ: KOCKA
NAGRADNA PITALICA – ključna riječ: PITALICA
SKANDINAVKA – ključna riječ: SKANDI
SUDOKU – ključna riječ: SUDOKU
OSMOSMJERKA – ključna riječ: OSMOSMJERKA
GENIJALAC KRIŽALJKA – ključna riječ: GENIJALAC

Članak 5.
Pravo sudjelovanja imaju svi koji u razdoblju trajanja nagradne igre pošalju uz ispravno riješenje, pripadajuću ključnu riječ i osobne podatke (ime, prezime, adresu i grad) na broj 60024. (Jedinična cijena SMS poruke je 2,40 kn s PDV-om.)

Članak 6.
Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati s minimalno jednom prijavom (SMS porukom) sa samo jednim od točnih rješenja. U SMS poruci može se poslati samo jedno točno rješenje s pripadajućom ključnom riječi. Poruke koje nisu ispravno poslane ili su nepotpune ne ulaze u izvlačenje. U izvlačenje također ne ulaze poruke poslane s točnim rješenjem, ali izvan perioda trajanja kola. Svi sudionici nagradne igre prihvaćaju da se njihovi brojevi mobitela koriste kasnije u promotivne svrhe.

Članak 7.

Nagradna igra održava se u šest kola:
145. Kolo od 10.10.2019. u 00:00:00 do 16.10.2019. u 23:59:59
146. Kolo od 17.10.2019. u 00:00:00 do 23.10.2019. u 23:59:59
147. Kolo od 24.10.2019. u 00:00:00 do 30.10.2019. u 23:59:59
148. Kolo od 31.10.2019. u 00:00:00 do 6.11.2019. u 23:59:59
149. Kolo od 7.11.2019. u 00:00:00 do 13.11.2019. u 23:59:59
150. Kolo od 14.11.2019. u 00:00:00 do 20.11.2019. u 23:59:59

Članak 8.
Fond nagrada sastoji se od:
145. Kolo: 1 x CUBOT J3, jedinične cijene 399,00 kn
146. Kolo: 1 x Panasonic tranzistor RF-D20 399,00 kn
147. Kolo: 1 x CUBOT J5, jedinične cijene 599,00 kn
148. Kolo: 1 x CUBOT J3, jedinične cijene 399,00 kn
149. Kolo: 1 x Panasonic tranzistor RF-D20 399,00 kn
150. Kolo: 1 x CUBOT J5, jedinične cijene 599,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda (PDV uključen): 2794,00kn.

Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Članak 9.
Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 10.
Priređivač nagradne igre zadržava pravo promjene fonda nagrada u istoj ili većoj vrijednosti.

Članak 11.
Javna izvlačenja nagrada održat će se:
145. Kolo 17.10.2019. do 14:00 sati
146. Kolo 24.10.2019. do 14:00 sati
147. Kolo 31.10.2019. do 14:00 sati
148. Kolo 7.11.2019. do 14:00 sati
149. Kolo 14.11..2019. do 14:00 sati
150. Kolo 21.11.2019. do 14:00 sati

U prostorijama 24sata d.o.o. u Oreškovićevoj 6H/1, Zagreb. Izvlačenje dobitnika vršit će se slučajnim odabirom iz Baze sudionika u kojoj će se nalaziti podaci svih Sudionika, putem sučelja poduzeća IT1 d.o.o. Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija, koja će o tijeku javnog izvlačenja voditi Zapisnik.

Članak 12.
U slučaju dobitka nagrade, sudionici se obvezuju, Priređivaču staviti na raspolaganje svoje osobne podatke potrebne za potrebe izvlačenja nagrade te za potrebe objave imena dobitnika u dnevnim novinama 24sata u roku unutar deset dana od završetka pojedinog kola, sukladno zahtjevu Priređivača (ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu stanovanja dobitnika i kontakt brojeve telefona, broj osobne iskaznice i mjesto izdavanja i naziv izdavatelja). U slučaju da dobitnik odbije dati svoje podatke Priređivaču nagradne igre u roku koji odredi Priređivač, postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10)
 

Članak 13.
Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Članak 15.
Svaki dobitnik nagrade će u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitaka biti obaviješten o nagradi pisanim putem. Dobitnici s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije svoje nagrade podižu u prostorijama 24sata d.o.o. u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, u roku od 30 dana od slanja pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako navedeni dobitnici nagrade ne podignu u roku, 24sata će ih ponovno u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje obavijestiti o dobitku, te će nagrade moći preuzeti u roku od 15 dana u prostorijama priređivača. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Dobitnicima iz ostalih područja RH, nakon obavijesti o dobitku, nagrade će biti poslane na kućnu adresu navedenu u dobitničkoj SMS poruci. Po primitku nagrade, dužnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača ( 24sata d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10 010 Zagreb) s naznakom „SPORAZUM: Nagradna igra – Bingo 4“, a drugi primjerak Potvrde sačuvati.

U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 16.
U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 17.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 18.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

Članak 19.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 20.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Članak 21.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/19-01/603
URBROJ: 513-07-21-01-19-2
Zagreb, 09. listopada 2019.

PRAVILA KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri “Bingo 4“, koja se održava u šest kola, od 10.10.2019. do 20.11.2019. godine ., kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz sms-a (ime, prezime, adresa stanovanja i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom i/ili SMS-om. Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegova zastupnika u pisanom obliku na adresu (Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom (marketing@24sata) ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Treba napomenuti kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Source link